مسابقات بین المللی فیزیک دانان جوان (IYPT)

Iranian (Persian) Blog of The International Young Physicists' Tournament

مسابقات بین المللی فیزیک دانان جوان (IYPT)

Iranian (Persian) Blog of The International Young Physicists' Tournament

مسابقات بین المللی فیزیک دانان جوان (IYPT)

این وبلاگ برای گفتگوی فارسی زبانان در مورد سوالات مسابقه IYPT ایجاد شده است و هدف آن، ایجاد فضای هم اندیشی، گسترش تفکر پژوهشی در فیزیک، استفاده از نظرات دانش آموزانی که از نظر جغرافیایی با هم فاصله دارند، کشف دانش آموزان پر استعداد و قراردادن ترجمه سوالات برای دانش آموزانی که به زبان انگلیسی تسلط کمتری دارند، می باشد.

در قسمت "نظرات" دستاوردها و تفکرات خود را به اشتراک بگذارید تا از نظرات دیگر دوستانتان مطلع شوید. می توانید نام مدرسه و شهر خود را در انتهای متن بنویسید.


استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

آخرین نظرات

۱۸ مطلب با موضوع «سوالات مسابقه IYPT سال 2011» ثبت شده است

به نام خدا

سلام

در مطالب بعدی ترجمه خودمان برای سوالات IYPT سال 2011 را قرار داده ایم. سعیمان بر این بوده که در ترجمه کمترین آسیب به متن سوال وارد شود. امسال مسابقات جهانی در ایران برگزار می شود.

به امید موفقیت تیم کشورمان

 • محمدصادق فیض

1. Adhesive tape

Determine the force necessary to remove a piece of adhesive tape from a horizontal surface. Investigate the influence of relevant parameters.

1. چسب نواری

نیروی لازم برای کندن چسب از یک سطح افقی را تعیین کنید. اثر متغیرهای مربوطه را بررسی کنید.

 • محمدصادق فیض

2. Air drying

Table utensils (dishes, cutlery, etc.), after being washed, dry differently. Investigate how the time of drying depends on relevant parameters.

2. خشک شدن در هوا

لوازم آشپزخانه (ظروف، کارد و چنگال و غیره) پس از شسته شدن، به صورت متفاوتی خشک می شوند. بررسی کنید که چگونه زمان خشک شدن به متغیرهای مربوطه وابسته اند.

 • محمدصادق فیض

3. Bouncing flame

Place a flame (e.g. from a Bunsen burner) between two charged parallel metal plates. Investigate the motion of the flame.

3. شعله جهنده

شعله ای (مثلا شعله چراغ بنزن) را بین دو صفحه فلزی باردار قرار دهید. حرکت شعله را بررسی کنید.


 • محمدصادق فیض

4. Breaking spaghetti

Find the conditions under which dry spaghetti falling on a hard floor does not break.

4. شکستن اسپاگتی

شرایطی که در آن اسپاگتی خشک بر اثر افتادن روی زمین سخت نمی شکند را بیابید. 

 • محمدصادق فیض

5. Car

Build a model car powered by an engine using an elastic air-filled toy-balloon as the energy source. Determine how the distance travelled by the car depends on relevant parameters and maximize the efficiency of the car.

5. خودرو

خودروی مدلی بسازید که منبع انرژی موتور آن یک بادکنک بادشده، باشد. وابستگی مسافت طی شده توسط خودرو به متغیرهای مربوطه را مورد بررسی قرار دهید و بازده خورد را بیشینه نمایید. • محمدصادق فیض

6. Convection

In a container filled with a liquid, heat transport will occur when the bottom of the container is heated and the top surface is cooled. How does the phenomenon change when the container rotates about its vertical axis?

6. همرفت

در یک ظرف حاوی مایع، هنگامی که پایین ظرف گرما داده شود و سطح بالایی سرد باشد، انتقال گرما رخ می دهد. وقتی ظرف حول محور عمودی اش چرخانده شود این پدیده چه تغییری می کند؟

 • محمدصادق فیض

7. Cup drum

A plastic cup is held upside-down and tapped on its base. Investigate the sound produced when the open end of the cup is above, on or below a water surface.


7. طبل فنجانی

یک فنجان پلاستیکی به صورت سروته نگه داشته شده و ضربه به ته آن زده می شود. صدای تولید شده را وقتی دهانه فنجان بالای سطح آب، روی آن یا داخل آن قرار دارد بررسی کنید.

 • محمدصادق فیض

8. Domino amplifier

A row of dominoes falling in sequence after the first is displaced is a well known phenomenon. If a row of "dominoes" gradually increases in height, investigate how the energy transfer takes place and determine any limitations to the size of the dominoes.

8. تقویت کننده دومینو

فروریختن متوالی ردیفی از مهره های دومینو پس از آنکه مهره اول هل داده می شود، یک پدیده ی شناخته شده است.بررسی کنید که در ردیفی از "مهره های دومینو" که به تدریج افزایش ارتفاع پیدا می کنند، چگونه انتقال انرژی رخ می دهد و هرگونه محدودیت در اندازه مهره های دومینو را مشخص کنید.

 • محمدصادق فیض

9. Escaping powder

When a hot wire is plunged into a beaker of water with powder (e.g. lycopodium) floating on the surface, the powder moves rapidly. Investigate the parameters that alter the speed of movement of the powder.

9. پودر فراری

وقتی یک سیم داغ داخل بشر حاوی آب که روی سطح آن پودر (مثلا لیکوپدیوم) شناور است، فرو برده شود، پودر به سرعت حرکت می کند. متغیرهایی که سرعت حرکت پودر را تغییر می دهند مورد بررسی قرار دهید.

 • محمدصادق فیض

10. Faraday heaping

When a container filled with small spheres (e.g. mustard seeds) is vibrated vertically with a frequency between 1 – 10 Hz, so called Faraday heaping occurs. Explore this phenomenon.

10. توده ی فارادی

وقتی ظرفی حاوی کره های کوچک (مثلا بذر خردل) با بسامد 1 تا 10 هرتز به صورت عمودی به نوسان درآید، توده فارادی ایجاد می شود. این پدیده را بررسی کنید.


 • محمدصادق فیض

11. Fingerprints

Fill a glass with a liquid and hold it in your hands. If you look from above at the inner walls of the glass, you will notice that the only thing visible through the walls is a very bright and clear image of patterns on your fingertips. Study and explain this phenomenon.

11. اثر انگشت

یک لیوان را با مایعی پر کنید و آن را در دست نگه دارید. اگر از بالا به جداره داخلی لیوان نگاه کنید، متوجه خواهید شد که تنها چیز قابل مشاهده از [بیرون] جداره، تصویر بسیار روشن و واضح الگوهای سر انگشتان شماست. این پدیده را مورد مطالعه قرار داده و توضیح دهید.


 • محمدصادق فیض

12. Levitating spinner

A toy consists of a magnetic spinning top and a plate containing magnets (e.g."Levitron"). The top may levitate above the magnetic plate. Under what conditions can one observe the phenomenon?

12. فرفره معلق

یک اسباب بازی شامل یک فرفره مغناطیسی در بالا و یک صفحه شامل آهنربا است (مثلا Levitron). [فرفره] بالایی می تواند روی صفحه آهنربایی معلق بماند. تحت چه شرایطی این پدیده مشاهده می شود؟

 • محمدصادق فیض

13. Light bulb

What is the ratio between the thermal energy and light energy emitted from a small electric bulb depending on the voltage applied to a bulb?

13. لامپ حبابی

نسبت بین انرژی گرمایی و انرژی نورانی ساطع شده از یک لامپ الکتریکی کوچک بر حسب اختلاف پتانسیل اعمال شده به لامپ، چقدر است؟

 • محمدصادق فیض

14. Moving cylinder

Place a sheet of paper on a horizontal table and put a cylindrical object (e.g. a pencil) on the paper. Pull the paper out. Observe and investigate the motion of the cylinder until it comes to rest.

14. استوانه متحرک

یک برگ کاغذ روی میزی افقی قرار داده و یک شیء استوانه ای (مثلا یک مداد) روی کاغذ بگذارید. کاغذ را بردارید و حرکت استوانه را تا زمانی که از حرکت بایستد مشاهده کرده و بررسی کنید.

 • محمدصادق فیض

15. Slow descent

Design and make a device, using one sheet of A4 80 gram per m² paper that will take the longest possible time to fall to the ground through a vertical distance of 2.5m. A small amount of glue may be used. Investigate the influence of the relevant parameters.

15. سقوط آرام

با استفاده از یک برگه A4 به چگالی 80 گرم در متر مربع، یک وسیله که  طراحی کرده و بسازید که طولانی ترین زمان ممکن را در سقوط از ارتفاع 2.5 متری بپیماید. ممکن است مقدار کمی چسب به کار ببرید. اثر متغیرهای مربوطه را بررسی کنید.

 • محمدصادق فیض

16. Smoke stream

A glass jar is covered with cellophane. A tightly folded paper tube of length 4-5 cm is inserted hermetically into the jar through the cellophane cover. The tube is oriented horizontally. If one burns the outside end of the tube the dense smoke flows into the jar. Explore this phenomenon.

16. جریان دود

یک بطری شیشه ای با سلیفون پوشانده شده است. لوله ی کاغذی ای که محکم پیچیده شده، به طول 4-5 سانتیمتر به صورت آب بندی شده از لای سلیفون داخل شیشه قرار داده شده است. لوله به صورت افقی قرار گرفته است. اگر یک سر لوله را آتش بزنیم، دود غلیظی به داخل شیشه جریان پیدا می کند. این پدیده را بررسی کنید.

 • محمدصادق فیض
17. Vikings 
According to a legend, Vikings were able to navigate in an ocean even during overcast (dull) weather using tourmaline crystals. Study how it is possible to navigate using a polarizing material. What is the accuracy of the method?
17. وایکینگ ها
طبق افسانه ها، وایکینگ ها قادر بودند حتی در هوای ابری با استفاده از کریستال تورمالین در اقیانوس ها دریانوردی کنند. مطالعه کنید که چگونه دریانوردی با استفاده از مواد قطبی امکانپذیر است. دقت این روش چقدر است؟


 • محمدصادق فیض